Czas na petycję.

 

DU_petycja

 

Art. 1. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Art. 2. 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


 

Czyli 6 września 2015 roku mija vacatio legis przedmiotowej ustawy.

Do tego czasu, korzystając z naszych konstytucyjnych praw chcemy napisać i złożyć petycję w sprawie implementacji Dyrektywy tytoniowej, a szczególnie jej art.20, na polski grunt prawny.

W świetle wyjątkowo kłamliwej i tendencyjnej opinii o e-papierosach, rozpowszechnianej w mediach, niejasnych i całkiem niespójnych wypowiedzi polityków, całkowicie niepoważnych i bez oparcia w jakikolwiek sposób w faktach, opinii tzw. ekspertów, chcemy przedstawić Panu ministrowi i za jego pośrednictwem, polskiemu rządowi rzetelną wiedzę i prawdziwe fakty na temat e-p, oparte na badaniach naukowych ale także na naszej wiedzy i doświadczeniach.

W świetle powyższego chcemy prosić o sensowną implementację art.20 Dyrektywy.
Działamy otwarcie, porozmawiamy z każdym, kto zechce coś wnieść do naszej inicjatywy. Wysłuchamy też uważnie przeciwników e-p.

Zapraszamy wszystkich, bez względu na poglądy polityczne, czy religijne, przynależność do innych organizacji czy forów tematycznych.

To nasza wspólna sprawa, zróbmy to razem!

  Tu można podyskutować i dzielić się uwagami, czy pomysłami. Petycja – Dyskusja


Do:
Minister Zdrowia Marian Zembala
Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
(22) 634 93 26
kancelaria@mz.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl